نان بربری خونگی ؟؟ به به!! دیگه کیه که بتونه از یه نون بربری خونگی بگذره؟!!😍 مخصوصا کسایی که خیلی وقته خارج از ایرانن میتونن دست بکار بشن و خودشون یه نون بربری فوق العاده رو درست کنن