کوکی زنجبیلی یه کوکی خیلی خوشمزه که شک نکنین وقتی درستش کنین خودتونو و خانوادتون عاشقش میشین😍